Hovslund Børneunivers logo

Trafikpolitik

Redigeret Januar 2023

Forord

En rapport, udfærdiget af Danmarks Transportforskning, viser at i løbet af 7 år, er andelen af danske skolebørn, der bliver transporteret i bil til og fra skole, fordoblet.


Også for Børneuniversets vedkommende er det vores klare indtryk, at forældrekørselen stiger. Om der er tale om en fordobling, har vi ikke statistisk belæg for at kunne sige.

 

Stigningen har, ifølge rapporten, to helt modsatrettede konsekvenser: dels er antallet af børn, der kommer til skade i et uheld som cyklist eller fodgænger gået ned, dels er antallet af uheld på eller ved skolevejene med bilister vokset.

 

Undersøgelsen viser at det især er en ændret holdning blandt forældrene til at børnene selv cykler i skole, der ligger bag den markante ændring i transportvaner.

 

Den omfattende analyse viser, at andelen af personskader hos børn mellem 6-16 år er faldet med 46 % siden 1985. En fjerdedel af nedgangen skyldes faldende børnetal, mens øget brug af sikkerhedsseler og især cykelhjelm forklarer knap en tredjedel af nedgangen. Resten kommer som sagt af, at det nu er helt almindeligt, at de mindre skolebørn har egen chauffør der kører dem i skole.

 

Beliggenhed og størrelse

Hovslund Børneunivers er beliggende ved Hovslund Stationsby og har ca. 75 skolebørn, 25 børn i Fritidshuset og 30 børn i Børnehuset. Desuden er Dagplejen tilknyttet Børneuniverset.

 

Mod vest ligger Diagonalvejen, hvor der er meget trafik i retning nord - syd.

 

Mod nord ligger Hovslundvej med en hel del tung trafik. Denne er dog aftaget lidt / hastigheden nedstat ved hjælp af: hastighedsbegrænsning på 50 km på vejlængden i forbindelse med kryds mellem indkørslen til Børneuniverset / Hovslundvej, samt etablering af “bump” på hver side af  indkørslen til Børneuniverset.

Hovslundvej er den eneste trafikåre for motoriserede transportmidler til Børneuniverset foruden en mindre villavej (Idrætsvej), derfor er denne et meget vigtigt trafikknudepunkt.

Langs indkørslen til Børneuniverset er der etableret en kombineret dobbeltrettet cykel/ gangsti fra Hovslundvej til hovedindgangen for skoleafdelingen, adskilt fra vejbanen med en ca. 75 cm græsrabat.

Indkørslen til Børneuniverset er udformet som en almindelig et sporet vej i hver retning hen til hovedindgangen af Skolehuset. Endvidere er der etableret ensrettet færdsel rundt om en boldbane, med adgang til fjernvarmeværket og Børnehuset.

Desuden er indkørslen til Børneuniverset også indkørsel til 5 private parcelhuse, fjernvarmeværket samt busholdeplads for 2 skolebusser, der ofte holder der samtidig.

 

Mod syd ligger Øster Løgumvej, der er meget trafikeret. Denne vej er et langt lige forløb og appellerer dermed til øget hastighed for mange bilister. Fra krydset Øster Løgumvej / Oksevejen er der etableret kombineret dobbeltrettet cykel/ gangsti til Børneuniverset afsluttet med dobbeltbomme i begge ender.

 

Til og fra Børneuniverset

De fleste børn til skole/ fritidshuset benytter Hovslundvej som tilkørsel/ overgang til Børneuniverset. En mindre del benytter Øster Løgumvej.

For alles vedkommende gælder det, at der stiges af cyklen når den dobbeltrettede cykel/gangsti ender, for derefter at trække deres cykler langs bygningen hen til cykelstativet.

 

De fleste børn i børnehaveafdelingen bliver kørt dertil / afhentes af forældrene i privatbiler. Disse parkeres omme ved Børnehusets indgang eller langs gymnastiksalen. Motoren er altid slukket ved aflevering / afhentning.

Cyklister til Børnehuset følger de samme regler som andre cyklister til Børneuniverset.

 

Personalet parkerer deres biler på Børneuniversets p-plads.

 

 • Alle gående og cyklende skal krydse vejen hvor skolepatruljen er.
 • Alle gående eller cyklende personer, der skal ind til Børneuniverset, skal benytte den dobbeltrettede cykel/ gangsti.
 • Alle cyklende til Børnehuset skal parkere deres cykler under halvtaget ved Børnehuset.
 • Alle cyklende til skole/fritidshuset skal parkere deres cykler i cykelskuret.
 • Alle biler, der har ærinde til Børneuniverset, må max køre 20 km/t fra indkørslen ved Hovslundvej.
 • Alle biler, der har ærinde til Børneuniverset, skal respektere ensretningen.
 • Alle biler, der har ærinde til Børneuniverset, skal parkere langs cykelskuret udenfor afmærkningen, således at cykler kan stilles på plads/ afhentes.
 • Alle børn, der køres til skole/fritidshuset, skal stige ud i bilens højre side, således at der ikke opstår farlige situationer, når andre bilister passerer.
 • Alle, der har ærinde til Børnehuset, skal være opmærksomme på, at tilkørselsvejen dertil er en del af børnenes legeplads.

 

Snerydning og saltning

I tilfælde af sne/isslag sørger Materialegården for rydning/saltning af Hovslundvej, Øster Løgumvej samt de 2 dobbeltrettede cykel/gangstier så tidligt som muligt. Det tilstræbes, at det er gjort senest 10 min før skolestart.

Tilkørselsvejen til Børnehuset ryddes og saltes af Børneuniversets serviceleder.

Trapperne til bygningerne ryddes og saltes af Børneuniversets serviceleder.

 

Skolepatrulje

For at sikre børnene bedst muligt har Hovslund Børneunivers en skolepatruljeordning

Skolepatruljerne er placeret ved krydsene Hovslundvej/ Idrætsvej og Øster Løgumvej/ Hærvejen.

“ Belønningen” for at være skolepatrulje er deltagelse i den, af politiet arrangerede tur til Hansapark, sammen med de andre skolers skolepatruljer fra Aabenraa kommune. Kørsel og entre er betalt. Desuden får de en lille gave til jul, samt når de ”fratræder” jobbet.

 • Skolepatruljen består af elever fra de to ældste klasser.
 • Forældrene skal give deres skriftlige tilladelse, inden deres barn må deltage i skolepatruljeordningen.
 • De elever, der deltager i skolepatrulje-arbejdet, instrueres i slutningen af det forudgående skoleår af færdselskontaktlæreren om deres rettigheder og pligter, samt om, hvad Børneuniverset forventer af dem.
 • De nye elever, der ønsker at være skolepatruljer, deltager i ”føl ordning” i slutningen af det forudgående skoleår.
 • For at sikre skolepatruljens arbejde bedst muligt, er færdselskontaktlæreren jævnligt til stede når skolepatruljerne udfører deres arbejde.
 • Skolepatruljen skal rapportere til færdsels-kontaktlæreren, hvis der er problemer med elever eller andre personer, der ikke retter sig efter skolepatruljens anvisninger.
 • Færdsels-kontaktlæreren afklarer eventuelle problemer i samarbejde med Børneuniversets ledelse og evt. politiet.
 • Ifølge Børneuniversets regler møder eleverne tidligst 10 min. før deres første time, hvis ikke andet er aftalt.

 

Vagt tider:

 

 • Der er 2 skolepatruljermedlemmer på hvert vagtsted hver morgen fra kl. 7.35-7.50. Dog står der kun skolepatrulje ved Øster Løgum fra 1. april til 1. november.
 • De 2 skolepatruljermedlemmer er placeret som aftalt med færdselskontaktlæreren / politiet.
 • Møder elever senere end kl. 7.50, er der også skolepatruljer på vagt kl. 8.35-8.45 de pågældende skoledage.
 • Når det skemateknisk kan lade sig gøre, er der 2 skolepatruljermedlemmer på vagt ved Hovslundvej / Idrætsvej, når de andre elever får fri.
 • Skolepatruljens vagt slutter tidligst 10 min. efter det har ringet ud.

 

Forventninger:

Skolepatruljen udfører et meget vigtigt, og ansvarsfuldt hverv. Børneuniverset har derfor klare forventninger til de elever, som deltager i skolepatruljeordningen. Børneuniverset sørger til gengæld for at skolepatruljens arbejde respekteres og bakkes op.

 

Børneuniversets forventninger til skolepatruljen:

 • De er på deres vagtsted til tiden.
 • De er i korrekt påklædning.
 • De giver korrekt tegngivning.
 • De udviser stor koncentration om arbejdet.
 • De udviser korrekt adfærd overfor øvrige trafikanter.
 • De underskriver på vagtskema før de går på deres vagt.

 

Børneuniversets forpligtigelser overfor skolepatruljen:

 • At skolepatruljen altid bliver bakket op af ledelsen, færdselskontaktlæreren og Børneuniversets øvrige personale.
 • At skolepatruljen har korrekt og fyldestgørende udstyr.
 • At alle - elever, forældre og personale retter sig efter skolepatruljens anvisninger.
 • At tvivlsspørgsmål altid straks tages op med ledelsen og færdselskontaktlæreren. Politiet kan evt. kontaktes.
 • At arbejde for, at alle voksne, ved deres daglige adfærd i trafikken omkring Børneuniverset, optræder som gode rollemodeller for børnene.                                           

 

Undervisning

I Hovslund Børneunivers er vi meget bevidste om færdselsundervisningens betydning.

Derfor er følgende besluttet:

 

 • Færdselsundervisning er obligatorisk på alle klassetrin i Skolehuset.
 • Færdselsundervisningen i 0.-1. klasse kan afsluttes med “Den lille gå -prøve”.
 • Færdselsundervisningen i 2.-3. klasse kan afsluttes med “Den lille cyklistprøve”.
 • Færdselsundervisningen afsluttes med “Cyklistprøven”, både den teoretiske og den praktiske del.
 • Færdselskontaktlæreren bliver sendt på relevante kurser.
 • Hele personalet er forpligtet til, ved færdsel i trafikken sammen med børn, at følge færdselsreglerne nøje.

 

Økonomi

I Børneuniversets budget er afsat et beløb, således at relevant materiale til færdselsundervisningen, samt skolepatruljens udstyr, kan anskaffes.

Ved større anlægsarbejder søges om støtte ved kommunen.

 

Kampagner

 • Alle kampagner, der vægter færdselssikkerheden højt, får særlig bevågenhed i Hovslund Børneunivers.
 • I den mørke tid nævnes nødvendigheden af reflekser og korrekte lygter, jævnligt i forbindelse med morgensang.

 

Forældreinformation

 • Alle forældre med børn i Hovslund Børneunivers modtager et eksemplar af Trafiksikkerhedsplanen i Informationsmappen.
 • Andre personer, der jævnligt færdes i Børneuniverset – faste leverandører mm, bliver gennem ledelsen, servicelederen eller færdselskontaktlæreren orienteret om de dele af trafiksikkerhedsplanen, der vedrører dem.

 

Generelle regler for Hovslund Børneunivers

For at sikre børnene bedst muligt i trafikken er følgende vedtaget:

 

 • Ved cykelture med grupper er der altid mindst 2 voksne deltagere. Mindst 1 af disse medbringer mobiltelefon.
 • Ved cykelture i Børneuniversets regi skal alle bære korrekt justerede cykelhjelme
 • Ved cykelture i Børneuniversets regi skal alle bære trafikvest.
 • Ingen børn forlader Børneuniverset i skoletiden uden tilladelse fra en af personalet
 • Ved gåture uden for Børneuniversets matrikel skal det altid meddeles til en tilbageværende voksen hvem, hvor mange og hvor turen går hen.
 • Ved gåture i Børneuniversets regi skal alle bære trafikvest.
 • Ved gåture uden for Børneuniversets matrikel skal der altid deltage mindst 1 voksen, medbringende mobiltelefon. Undtaget denne regel er ” Skolernes motionsløb”. Se nedenfor.
 • Ved ”Skolernes motionsløb” løber eleverne selv, men der er altid voksne med på ruten, medbringende mobiltelefon.
 • Ved kørsel af børn i Børneuniversets regi, må der ikke transporteres flere børn, end der er seler til, således at alle er fastspændte.
 • Ingen børn under 6 år må cykle alene på vejen jf. Færdselsloven.
 • Det er forældrenes ansvar at børnenes cykler er lovmæssigt i orden
 • Det er forældrenes ansvar, at børnene bruger velfungerende cykellygter i lygtetændingstiden.
 • Det er forældrenes ansvar, at informere deres børn om deres opførsel i skolebussen: følge chaufførens anvisninger og blive siddende på deres plads.
 • Politiet foretager uanmeldt lygtekontrol.
 • Politiet foretager uanmeldt cykelkontrol.

 

Hvorfor satse på trafiksikkerhedsplan?

 

Vi ønsker at komme ud af ”Den onde Cirkel”.

 

Forældre føler at vejen                                  Forældrene kører deres børn

er for farlig for deres børn         =                   i skole i bil. Derfor går/

til fods og på cykel.                                       cykler færre børn.

 

            II                                                                       II

 

Vejene bliver farligere                  =              Biltrafikken stiger på skolevejen

For fodgængere og cyklister.                          og især ved skolerne.

 

 

Desuden viser diverse undersøgelser, at børn / voksne der får motion:

 • Er bedre motiverede for indlæring.
 • Har lettere ved indlæring.
 • Deres almene helbredstilstand højnes
 • Får højnet deres motoriske udvikling, der medfører bedre trivsel.
 • Bliver mere sikre trafikkanter = færre ulykker i trafikken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik i øverste højre hjørne for at forstørre